سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ها 
مسوول اداره 
1381/01/01 
ادامه دارد 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه اراک 
راهنمایی – مشاوره –داوری 
1383/07/01 
1384/03/31 
راهنمایى،مشاوره،داوری 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآنی 
مدرس 
 
 
تفسیر--- 
تدریس 
باقرالعلوم 
مدرس 
 
 
تفسیر--- 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر 
مدرس 
 
 
تفسیر--